qxif-facebook-square

Privacy Statement

Fanfare De Volharding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fanfare De Volharding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als fanfare De Volharding zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Vewerking van persoonsgegevens

Door op onderstaande links te klikken kunt u per soort verwerking zien welke gegevens gevraagd kunnen worden en waarvoor de gegevens worden verzameld.

 • Verwerking van persoonsgegevens van leden en leerlingen

  Verwerking van persoonsgegevens van leden en leerlingen

  Persoonsgegevens van leden en leerlingen worden door fanfare De Volharding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde;
  • Communicatie over het lidmaatschap, les en/of uitnodigingen;

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het overeengekomen lidmaatschap of lesjaar;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan fanfare De Volharding de volgende persoonsgegevens van u vragen

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Straat;
  • Huisnummer;
  • Postcode;
  • Woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortejaar (alleen bij leerlingen);

  Uw persoonsgegevens worden door fanfare De Volharding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Fanfare De Volharding is een vereniging waarin de leden een gezamenlijk doel hebben. Bij toetreding tot de vereniging stemt een lid of leerling in met het gebruik van beeldmateriaal van het korps door de vereniging op website en social media ter promotie van de vereniging, zoals (groeps)-foto’s of foto’s van activiteiten van de vereniging waar leden herkenbaar in beeld kunnen komen. Hierbij zullen geen close-ups en overige persoonsgegevens worden gedeeld, zonder uitdrukkelijke toestemming van het lid of de leerling. Persoonsgegevens die leden en leerlingen onderling uitwisselen om elkaar te informeren en contact te houden valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging en is als zodanig dus ook niet opgenomen in dit Privacy Statement.

  Persoonsgegevens van de leerlingen worden, behoudens de naam, niet doorgegeven aan de docenten van de vereniging. Dit zal in onderling overleg tussen leerling en docent plaatsvinden en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.

 • Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden
 • Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
 • Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsoren
 • Verwerking van persoonsgegevens van dirigent en docenten

Social media

Fanfare De Volharding gebruikt social media (facebook) om de vereniging te promoten via foto en filmmateriaal. Deze informatie bevat geen specifieke persoonsgegevens van leden, leerlingen, docenten en dirigent. Alle persoonsgegevens die leden er zelf bij zetten, via social media, valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging. Aan- en afmelden bij social media is verantwoordelijkheid van personen zelf, niet van de vereniging. Wij houden hier geen gegevens van bij.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het (technisch) verzorgen van website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fanfare De Volharding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens fanfare De Volharding van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

R.K. Fanfare De Volharding
Antwerpsestraat 131
4645 BD Putte
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.